Общи условия
Настоящите Общи условия уреждат отношенията между организатора (Сънлекс ЕООД) и участниците.
Моля, прегледайте внимателно най-новата версия на Общите условия преди да се регистрирате. Те представляват споразумение между вас и организатора (Сънлекс ЕООД)
I. Основни дефиниции и условия на споразумението
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните тук основни дефиниции и термини имат следното значение:

Събитие: AllTech - конференция

Организатор: Сънлекс ЕООД

Участник: всеки физически или съдебен орган, който е попълнил регистрационен формуляр за участие, достъпен на уебсайта.

Уебсайт: Уебсайтът на събитието позволява на участниците да получат официална информация за събитието и да се регистрират онлайн.

Съдържание / материали: цялото съдържание е създадено, качено, добавено, изпратено или публикувано в уебсайта или системата онлайн, включително, но не само текстови, видео и аудио материали, писмени публикации и коментари, снимки, изображения, графики, URL адреси , и т.н., които са достъпни на или чрез уебсайта.

Партньорски компании - тези спонсори и организации, които подкрепят и следват принципите на събитието.
II. Онлайн регистрация
За да се регистрирате за участие в събитието, участниците трябва да попълнят формуляра за онлайн регистрация, достъпен на уебсайта на събитието.

Организаторът си запазва правото да не приема Участниците, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни. Участниците, които въвеждат ясно и систематично неверни данни, се изтриват от системата. В такива случаи споразумението автоматично се прекратява.
III. Регистрационна такса и плащане на участниците
Таксата за регистрация е посочена на уебсайта, а дължимата сума се основава на цените, цитирани на уебсайта в момента на регистрацията.

Таксите за ДДС се прилагат за дружества, регистрирани в Европейския съюз (ЕС) без валиден номер по ДДС и при фактуриране на отделно лице. Клиентите, базирани в България, винаги се облагат с ДДС. Данъците за ДДС не се прилагат за дружества, регистрирани в ЕС с валиден номер по ДДС, и за дружества извън ЕС.

ДДС ще бъде изчислен върху таксата на базата на вашия адрес за фактуриране и ДДС номер. След успешното въвеждане на данните, регистрираният участник ще получи имейл с потвърждение с подробности за информацията за плащането.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърждаване на плащането, което се извършва в сроковете, посочени в потвърждението за регистрация.
IV. Защита на личните данни
Организаторът събира данни за участниците при регистрацията. Вашите данни са лични данни, предоставени от вас с цел регистриране на уебсайта.

С влизането в състезанието приемате, че вашите лични данни се събират и обработват от нас и вие се съгласявате да предоставите точна и достоверна информация.

Организаторът стриктно прилага съответните мерки за защита на личните данни от трети лица в съответствие със Закона за защита на личните данни. Организаторът няма да разкрива публично лична информация на участниците, регистрирани за събитието. Организаторът си запазва правото да предостави част от информацията на участниците на спонсорите и партньорите. Личните данни ще бъдат разкривани само ако се изискват от правоприлагащите органи.

Организаторът си запазва правото да използва част от данните, вписани в регистрационната форма, като част от използваната и обявена статистика за съответния конкурс, както и за маркетингови цели.

Организаторът също така използва събраната от вас информация, за да ви помогне да разрешите проблемите, които може да имате във връзка с уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация, за да комуникираме с Вас, за целите на воденето на отчети и общо (анонимно) за целите на пазарни проучвания, да проследяваме дейността на нашия сайт, да публикуваме тенденции и / или да подобряваме полезността и съдържанието.

Ние не продаваме или предаваме личните ви данни на други страни.

Ако се включите в събитието или изискате бюлетин или друг продукт или услуга от уебсайта, можем да позволим на нашите партньори да ви предоставят новини и специални оферти. Можем да споделяме лична информация с конкретни партньори, които подкрепят конкурса, като тези партньори могат да бъдат предоставени при поискване. Ако по всяко време изберете да не получавате известия, можете да го направите, като изпратите заявката си на office@alltech.bg или просто се отпишете от връзката в долната част на имейла.

Предоставените от участниците лични данни могат да се използват за насърчаване на развитието на дейностите на Сънлекс ООД.
V. Авторско право
Всяко авторско право и други права във връзка с материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Организатора или на носителите на авторски права. Участниците имат право да използват такива материали само за лична употреба. Възпроизвеждането и разпространението на такива материали е разрешено само при изрично съгласие от страна на Организатора или от името на съответните притежатели на авторски права.

Участникът отговаря за цялото съдържание, публично или частно, предавано чрез Уебсайта или системата за гласуване онлайн. Организаторът не претендира за права върху интелектуалната собственост върху съдържанието, качено от участника.

Организаторът има право да премахне без предупреждение защитено с авторски права и незаконно Съдържание, ако възникне проблем. Моля, имайте предвид, организаторът може да бъде задължен по закон да разкрие самоличността на участника в случаи на искове за нарушаване на авторски права.

Организаторът не следи съдържанието, качено от участника. Участникът се съгласява да се въздържа от качването и разпространението на измамно, подвеждащо, обидно, обидно или по друг начин вредно или незаконно съдържание. Участникът носи отговорност за спазването на авторските права.

Вие се съгласявате, че съдържанието, качено от вас, е в съответствие с приложимите закони и разпоредби и Вие приемате да ни обезщетите за всяко нарушение на съответните закони и разпоредби.

Чрез качването или свързването на съдържанието си приемате: (a) да разрешите на други потребители на интернет да преглеждат съдържанието, което публикувате публично; (б) да позволи на организатора да съхранява и в случай на публично съхранено съдържание да показва и преглежда съдържанието, подадено в събитието.

С подаването на Съдържание във връзка със събитието, Участникът предоставя на Организатора глобално, безвъзмездно и неизключително право да използва, променя, предава, разпространява, показва и предава съдържанието в контекста на събитието, включително, без ограничения, чрез уебсайтове на трети страни, имейли, API и други медийни канали и формати.
VI. Анулиране и възстановяване на суми
След като регистрацията бъде завършена, няма да бъдат възстановени суми.

След попълването и подаването на заявката участникът не може да се откаже от събитието.

Организаторът си запазва правото да отложи или да отмени състезанието. Организаторът предоставя указания за всякакви промени във връзка със събитието.

Всеки участник, регистриран в AllTech.bg, автоматично се абонира за бюлетина на събитието. Участниците могат да се откажат по всяко време.
VII. Модификации
В случай, че организаторът трябва да променя, коригира или обединява лекции поради недостатъчни лектори или други обстоятелства, които могат да нарушат истинския процес на провеждане, може да се направи това преди началото на събитието и след като се уведомят участниците по имейл. Предоставя се алтернатива и няма да бъдат възстановени суми.
VIII. Ограничения на отговорността
Организаторът не носи отговорност за косвени или последващи загуби, настъпили в резултат на участието на Участник в събитието.

В случай на прекратяване на събитието поради различни причини, Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени или изгубени от името на Участника или трети лица, настъпили в резултат на анулиране на събитието.

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на вече изплатените от участника суми в случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и други обстоятелства, дължащи се на причини извън контрола на Организатор.
IX. Промени в Общите условия

Организаторът си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.

Отношенията между Организатора и притежателя на регистрацията се уреждат и тълкуват изключително в съответствие със законодателството на Република България. Настоящите Общи условия са приети с решение на 20.08.2017 г. на Управителния съвет на Сънлекс ООД в качеството му на организатор на събитието и влизат в сила от 23.08.2017 г.

X. Опровергаване

AllTech.bg не съхранява и не преизползва отново данните на картодържателите.

XI. Приложимо право

Всички тези Общи условия трябва да бъдат управлявани, тълкувани и изпълнявани по отношение на разпоредбите на Република България, без да е необходимо да се спазва конфликтът на разпоредби и / или изисквания.

Сънлекс ЕООД

ЕИК/ПИК 204749821

България, гр. София 1000, ж.к. Люлин, бл. 228, ет. 3, ап. 13